Norma (někdy také standard) je obecně vzato požadavek na chování nebo vlastnosti věci, člověka, situace apod., který se buďto předepisuje a vyžaduje, nebo popisuje, co je normální (přijatelné nebo obvyklé). Normy jsou psané i nepsané a liší se různou mírou závaznosti a různým rozsahem platnosti.

Technická norma ČSN je odborně kvalifikovaný předpis stanovující parametry nebo vlastnosti materiálů, výrobků nebo pracovních postupů. Zpracováním parametrů umožňují technické normy čsn například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a nezastupitelně se tak podílejí na zlepšení hospodárnosti výroby i bezpečnosti výrobků a přispívají tak i k ochraně spotřebitele. Technické normy jsou důležité při specifikaci předmětu obchodní smlouvy nebo je může odkazovat státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Státní a mezinárodní normy definují také soustavy jednotek, užívané pojmy, kódy, formáty, protokoly nebo rozhraní, například v oblasti informatiky a komunikace, které umožňují propojování různých zařízení, komunikačních a dopravních systémů.

ČSN je chráněné označení českých technických norem. ČSN bylo rovněž oficiální označení československých státních norem (od roku 1964), od roku 1991 československých norem (československých technických norem). Technické normy ČSN vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Oborové normy jsou vydávány oborovými sdruženími (asociacemi) výrobců nebo přímo výrobcem, který je . Od konce 20. století se státní normy ČSN podřizují normám mezinárodním, vydávaným evropskými nebo světovými organizacemi (ISO, IEC, EN a další).

Technické normy ČSN nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. To však vede ke kontroverzím v případech, kdy je jejich dodržování vyžadováno státem.

Zdroj | Wikipedie

Co je technická norma?

Zdroj | ÚNMZ

 • Je kvalifikovaným shrnutím a vyjádřením požadavků na výrobky, výrobní procesy nebo služby tak, aby splňovaly požadavek vhodnosti pro daný účel.
 • Normy ČSN stanoví základní požadavky na bezpečnost a kvalitu, na splnění slučitelnosti a zaměnitelnosti, na ochranu zdraví a ochranu životního prostředí.
 • Je zásadním činitelem umožňujícím usnadnění volného pohybu zboží v mezinárodním obchodu, usiluje o racionalizaci výroby, napomáhá podpoře ochrany životního prostředí a konkurenceschopnosti, zajišťuje dostatečnou ochranu spotřebitelů na vnitřním trhu.
 • V současné době jsou technické normy ČSN pouze nezávazným kvalifikovaným doporučením a jejich používání je dobrovolné.
 • Jakožto veřejně dostupný dokument, je norma ČSN přístupná ve všech fázích vzniku a používání v praxi.
 • Normy ČSN jsou dokumenty, při jejichž vzniku musejí se zásadními otázkami řešení souhlasit všechny zúčastněné strany. (Narozdíl od právních předpisů, které mohou vznikat bez projednání a souhlasu všech, jichž se týkají.)

Normy lze rozlišovat podle obsahu, který je určující pro účel jejich použití na terminologické, základní, zkušební, normy výrobků, bezpečnostní předpisy, normy postupů a služeb, normy řízení jakosti, rozhraní, zaměnitelnosti, atd.

 

Co si lze představit pod pojmem česká technická norma?

 • je to každá původní česká technická norma, kterou lze vytvořit pouze v oborech a oblastech, ve kterých neexistují normy evropské nebo mezinárodní
  • · má značku ČSN ( např. ČSN 73 4301)
  • · tvoří asi 5% z celkové roční produkce technických norem v České republice.
 • jsou jí také Evropské či mezinárodní normy (např. EN, ETSI, ISO, IEC), které jsou do soustavy norem ČSN přejaty a stávají se tak normami českými
  • · označení takovéto normy je složeno ze značky české technické normy a značky přejímané normy (např. ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, ČSN IEC, ČSN ETS - konkrétní příklady: ČSN EN 60204-1, ČSN ISO 1735, ČSN EN ISO 9001, ČSN IEC 61713, ČSN ETS 300 976).
   Přejaté mezinárodní normě je při zařazení do soustavy ČSN přiřazeno šestimístné číselné označení - tzv. třídící znak. Tento třídící znak podává informaci o oborovém zařazení normy v soustavě ČSN. Principiálně kopíruje číselné označení původních českých norem.
  • · tvoří asi 95 % z celkové roční produkce technických norem
  • · jsou-li tyto normy převzaty do národní soustavy, současně s tím se ruší původní české normy, které jsou již překonané nebo vykazují s mezinárodními normami konflikt.

Jak jsou mezinárodní technické normy přejímány do ČSN?

 

 • převzetí překladem - asi 60% z celkového objemu přejímaných norem
  (Tento způsob převzetí znamená, že v české normě za jednou či několika národními titulními stranami s potřebnými informačními údaji v českém jazyce následuje vlastní text v českém jazyce. Tento text může být v případě potřeby doplněn o národní přílohu.)
 • převzetím originálu
  (V tomto případě následuje za národní titulní stranou nebo stranami text anglického (případně i francouzského) originálu i zde v případě potřeby doplněný o národní přílohu.)
 • schválením mezinárodní normy k přímému používání
  (Ve Věstníku Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví je vyhlášeno přímé používání evropské normy a v případě zájmu obdrží zákazník text anglického originálu vložený v obálce s názvem a označením normy v českém jazyce.

Jak se tvoří technické normy?

Často kladené otázky | Technická normalizace - ÚNMZ

Tvorba původních ČSN tvoří v současnosti jen velmi malou část (přibližně 5% roční produkce nově vydávaných ČSN). Většina nově vydávaných norem ČSN (každoročně přibližně 2 000) jsou normy evropské a mezinárodní, převzaté do systému norem ČSN. Na tvorbě mezinárodních norem se však prostřednictvím vydavatele podílejí i odborníci z ČR.

 

Zjednodušený postup tvorby české technické normy:

Návrh na tvorbu normy
Námět na zpracování české technické normy může podat kdokoliv. Kdokoliv může prostřednictvím ÚNMZ (vydavatele) navrhnout i zpracování mezinárodní nebo evropské normy.

Posouzení návrhu
V České republice jsou návrhy posuzovány v příslušné národní Technické normalizační komisi.

Zpracování návrhu normy

 • Organizací zpracování návrhu ČSN a smluvním zajišťěním (zejména zajištěním dohodnutého zpracovatele návrhu, termínových etap zařazeného normalizačního úkolu a způsobu financování) je pověřen vydavatel - Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Informace o zahájení a o plánovaném postupu prací na nové nebo revidované normě lze nalézt ve Věstníku ÚNMZ nebo na www stránkách vydavatele, kde jsou zveřejňovány.
 • Dohodnutý zpracovatel vypracuje první návrh původní české normy ČSN.
 • Na prvním návrhu evropské nebo mezinárodní normy se mohou prostřednictvím pracovní skupiny podílet i odborníci z ČR, kteří jsou do této pracovní skupiny prostřednictvím ČNI delegováni.

Připomínkování návrhu normy
Postupné návrhy původních ČSN i návrhy evropských a mezinárodních norem jsou projednávány v Technických normalizačních komisích (nebo v jiných odborných gremiích) s cílem dosáhnout shody o užitečnosti navrhovaného řešení pro všechny zúčastněné, tedy i pro ČR.

Hlasování o návrhu a schválení návrhu normy
Návrhy evropských norem se schvalují v evropských organizacích váženým hlasováním. Tato váha je dána hospodářskou významnost členských zemí CEN a CENELEC. (ČR má v tomto systému 12 hlasů stejně jako Belgie, Maďarsko,Portugalsko a Řecko). Po schválení návrhů jsou členské země povinny zavést je do 6 měsíců do svých národních norem. V ISO a IEC je ke schválení potřeba 75% kladných stanovisek z hlasujících členů.

Převzetí evropské nebo mezinárodní normy, schválení původní ČSN a vydání
Zabezpečit zavedení všech evropských norem do soustavy ČSN a zrušení těch národních norem, které jsou s evropskými normami v rozporu, je (jako řádného člena evropských normalizačních komisí) povinností ÚNMZ. Toto zavedení a udělení evropské normě statutu české národní normy, lze v závislosti na charakteru problematiky a okruhu potenciálních zájemců (resp.uživatelů) zajistit několika způsoby:

 • převzetím překladem nebo
 • převzetím originálu nebo
 • převzetím schválením k přímému používání oznámením ve Věstníku ÚNMZ
  (viz. výše)

Projednaný konečný návrh původní ČSN nebo návrh převzaté evropské nebo mezinárodní normy předá zpracovatel vydavateli ke schválení. Součástí schvalovacího řízení je kontrola splnění zadání úkolu, metodická kontrola, zrušení překonaných a konfliktních norem a nutné redakční úpravy.

Celková doba, ketrá je nutná k vypracování evropské či mezinárodní normy, jsou v průměru tři roky.

Právní úprava českých technických norem ČSN

 

Právní úprava technické normalizace je obsažena v Zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění Zákona č. 71/2000 Sb. a Zákona č. 102/2001 Sb. Zákon č. 22/1997 Sb. nabyl účinnosti 1.9.1997. Cílem jeho vypracování bylo vytvořit základ k právní úpravě odpovídající čl. 75 Evropské dohody, která obsahuje závazek České republiky "dosáhnout ve spolupráci s EU plné shody s technickými předpisy ES, evropskou normalizací a postupy posuzování shody". Následné změny zákona uvádějí jeho znění do plného souladu s legislativou Evropského společenství.

 

Zákon č. 22/1997 Sb. upravuje

 • problematiku národních technických norem,
 • problematiku přejímání technických předpisů upravujících zejména požadavky na výrobky, které by mohly svými vlastnostmi ohrozit veřejný zájem na ochraně života a zdraví, majetku a přírodního prostředí, včetně stanovení postupů posuzování shody.

Technické normalizace se týkají § 4, 4a, 5 a 6. Tyto paragrafy jsou dále uváděny v konsolidovaném znění obsahujícím všechny dosud platné změny původních ustanovení zákona č. 22/1997 Sb.

Více naleznete | Právní úprava technická normalizace - www.technicke-normy-csn.cz

Závaznost českých technických norem ČSN

 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky stanoví, že české technické normy (ČSN) nejsou obecně závazné. Obecnou závazností se rozumí povinnost dodržovat ČSN obecně, bez jakéhokoliv omezení, tj. všemi právnickými nebo fyzickými osobami. Povinnost postupovat při určité činnosti v souladu s českými technickými normami však může vzniknout, a to různými způsoby - především pak na základě ustanovení právního předpisu, který stanoví, že ve vztazích upravených tímto právním předpisem je nutno dodržovat české technické normy.

Odkazy na technickou normu v právních předpisech mohou mít z hlediska jejich síly formu odkazu výlučného (povinného) nebo indikativního.

Více naleznete | Závaznost norem ČSN - www.technicke-normy-csn.cz

Tisk a rozšiřování českých technických norem ČSN

 

Množení a rozšiřování českých technických norem ČSN je řešeno zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění,který v § 5 odst.8 praví:
"Normy vydané na jakémkoliv nosiči smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem právnické osoby pověřené jejich tvorbou a vydáváním nebo za podmínek stanovených v odstavci 6 se souhlasem Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví." Tomu, kdo poruší toto ustanovení, udělí ÚNMZ dle § 19 odst.3b pokutu až do výše 1 milionu Kč.

Firma Ing. Jiří Řezníček - TECHNOR Hradec Králové na základě smluvního vztahu s Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví tímto pověřením disponuje, a může tak legálně rozšiřovat technické normy ČSN za podmínek zmíněným smluvním vztahem stanovených.

Technické normy ČSN dodáváme pouze v "papírové", tedy tištěné podobě. Normy tiskneme z elektronických předloh poskytovaných Úřadem pro normalizaci. Normy ČSN lze zakoupit v naší provozovně prakticky na počkání (z časově organizačních a kapacitních důvodů doporučujeme předchozí např. telefonickou dohodu). Normy ČSN dodáváme též formou zásilkového prodeje "na dobírku", v některých případech si však vyhrazujeme právo dodat normy až po předchozí úhradě zálohové faktury (samozřejmě po předchozí dohodě se zákazníkem).

Uplatnění EET

 •    "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
     v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP