Doslova na každém kroku vídáme grafické značky a tabulky s texty, které nás informují o našem okolí. Jedny z nejdůležitějších a nejčastěji užívaných jsou právě bezpečnostní tabulky a značky, které nás varují před nebezpečími nebo nám zakazují nepřípustné chování, které by k nebezpečným situacím mohlo vést.

Bezpečnostní tabulky, značky a značení jsou nepostradatelnými ve vybavení každé firmy, úřadu, školy či nemocnice. Z pohledu bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) je použití bezpečnostních tabulek povinné v každé dílně, kanceláři nebo skladu. Bezpečnostní tabulky musí označovat všechna rizika na mechanických strojích nebo elektronických zařízeních.

Bezpečnostní tabulky, značky a značení z našeho výrobního programu plně odpovídají technickým a právním předpisům, jako jsou například normy ČSN ISO 3864-1, ČSN EN ISO 7010 a dalších norem bezpečnostního značení a/nebo Nařízením vlády č.375/2017 Sb. (PDF) o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Široký sortiment naší nabídky bezpečnostních tabulek a značek plně vyhovuje bezpočtu podmínek bezpečnosti práce a prevence požární ochrany na provoz zařízení, na značení bezpečného úniku a obecně na prevenci a zachování bezpečí.

V nabídce našeho internetového obchodu naleznete bezpečnostní tabulky, výstražné páskyfotoluminiscenční (samosvítivé) značení v sortimentu více než 2500 položek. Náš výrobní program obsahuje i výstražné cedulky a štítky vyrobené na zakázku podle specifických požadavků zákazníka (např. cizojazyčné verze, neobvyklé formáty či texty). Poradíme a doporučíme, případně sami navrhneme grafické řešení nestandardních zakázkových tabulek.

Samolepící bezpečnostní značky a tabulky doporučujeme pro umístění na hladké a nesavé podklady jako je například sklo, lakovaný i nelakovaný plech, dřevo, lamino případně i zdivo ošetřené emailovým nátěrem nebo podobnou povrchovou úpravou. Pro instalaci bezpečnostní tabulky na porézní povrchy, ploty nebo při použití bezpečnostních tabulek jako přenosných, je i přes nižší životnost a složitější montáž nutné použít tabulky plastové.

Používané barvy a tvary bezpečnostních značek

 

Barvy bezpečnostních tabulek a značek jsou určeny normou ČSN ISO 3864-1, která stanovuje bezpečnostní identifikační barvy a zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení k použití na pracovištích a ve veřejných prostorách za účelem prevence nehod, požární ochrany, informací o zdravotním riziku a o nouzové evakuaci.

symbol význam barva bezpečnostní a kontrastní
trojúhelník trojúhelník výstraha, nebezpečí žlutá x černá
mezikruží mezikruží zákaz červená x bílá
kruh kruh příkaz modrá x bílá
obdélník, čtverec obdélník, čtverec informativní zelená x bílá
obdélník, čtverec obdélník, čtverec požární ochrana červená x bílá

Umístění bezpečnostních značek

 

Umístění bezpečnostních tabulek má být podřízeno zejména požadavku na včasné a zřetelné upozornění na nebezpečí či možná pracovní rizika a na zásadu, že osoba nacházející se v ohroženém prostoru musí bezpečně a nejkratší cestou tento prostor opustit tak, aby byla v bezpečí v nezbytném čase určeném pro opuštění ohroženého prostoru. Při rozmisťování bezpečnostních tabulek a značení je nutné zvážit uspořádání prostor s ohledem na světelně-technické podmínky prostoru a na počet osob, které se v takovém prostoru zdržují.

Informační značky a tabulky a požární tabulky a značení mají být viditelné i za nízkých světelných podmínek a bezpečnostní systém musí umožnit, aby i při zahoření prostor bylo označení viditelné jak pro ohrožené osoby, tak i pro zasahující jednotky.

Použitý materiál bezpečnostních tabulek musíme volit s přihlédnutím zejména k úrovni požárního nebezpečí v daném prostředí - lze použít například bezpečnostní značení z retroreflexního materiálu nebo značky a bezpečnostní tabulky z fotoluminiscenčního materiálu a to v hlavně v případě, že prostor není vybaven značením s elektrickým napájením.

Doporučené formáty bezpečnostních tabulek

 

Velikost bezpečnostních tabulek a značek je odvozena a přizpůsobena danému použití, musí být snadno rozpoznatelné a musí v maximální možné míře varovat před rizikem a zabránit tak možnému úrazu. Žádný obecně závazný právní předpis nestanovuje konkrétní určitou velikost použité značky nebo tabulky a zaměstnavatel si musí sám, na základě analýzy možných rizik, určit kde, pro koho a s jakým cílem bude bezpečnostní tabulka použita a jak bude nejlépe zaručena její viditelnost.

K zachování dostatečné viditelnosti a rozpoznatelnosti vzhledem k pozorovací vzdálenosti je důležitá především správná volba velikosti instalované bezpečnostní tabulky nebo značky. K určení velikosti lze použít vzorec h=l/Z, doporučený normou ČSN ISO 3864-1 (h - výška bezpečnostní tabulky nebo značky, l - pozorovací vzdálenost, Z - činitel vzdálenosti). Činitel vzdálenosti Z je, pro jednotlivé, významem různé, značky, odlišný.

V praxi lze, pro zjednodušení, použít následující tabulku:

význam značky rozpoznatelnost
A6 A5 A4 10x10 15x15 20x20 20x10 30x15
zákazová, výstražná, příkazová 4 m 5,5 m 8 m 4 m 5,5 m 8 m - -
informativní, požární, únikové 10 m 14 m 20 m 10 m 14 m 20 m 10 m 14 m
texty dodatkových značek max. 25 m

Materiály - technická data

 

Zboží vyrábíme ze zahraničních samolepících fólií a plastů, které splňují a v mnoha případech převyšují předepsané kvalitativní vlastnosti. K tisku výstražných cedulek a štítků požíváme jak klasický sítotiskový stroj, tak i moderní velkoformátový digitální tiskový stroj umožňující vysokou kvalitu tisku. Naše výrobky odolávají povětrnostním vlivům (např. voda, slunce, mráz, atd.) a některým znečišťujicím látkám (olej, nafta, benzín). Odolnost proti otěru a stálobarevnost je u samolepících tabulek vyšší než 5 let, u plastových tabulek, které mají všeobecně nižší životnost, vyšší než 2 roky. Potisky značek však nemohou být odolné vůči nitroředidlům a je nutno při jejich údržbě s tímto počítat.

značka materiál síla teplotní odolnost přilnavost
Samolepící fólie samolepící PVC fólie 0,1 mm do 100°C 20 N/25mm
Plast extrudovaný polystyren 0,5 mm do 60°C -

Návod pro montáž a lepení bezpečnostních tabulek a značek

 

Samolepící bezpečnostní tabulky

  • Ze samolepící bezpečnostní tabulky nejdříve oddělíme podkladový papír a postupným tlakem (nejlépe gumovým válečkem nebo stěrkou) fólii přitiskneme k podkladu.
  • U větších formátů (A5, A4, A3 a větších) je pro lepší nalepení tabulky výhodné nejdříve fólii po sejmutí podkladového papíru navlhčit vodou s nepatrným obsahem jaru, tím se dočasně sníží lepivost a tabulkou lze po podkladovém materiálu pohybovat. Dočasně snížená lepivost nám též umožní vytlačit z podfólie případné vzduchové bubliny.
  • Doporučené materiály použitelné jakopodkladové plochy pro nalepení bezpečnostních tabulek jsou všechny materiály (sklo, dřevo, kov, umělé hmoty apod.) s vyjímkou zdiva, betonu nebo porézních hmot.
  • Podkladový povrch musí být důkladně zbavený nečistot jako je prach, mastnoty, nebo jiné znečištění, které by mohlo mít vliv na lepivost. Čerstvě lakované povrchy by měly být ponechány minimálně 3 měsíce bez polepení z důvodu dozrání laku.
  • Lepení je nutné provádět při teplotách vyšších než +4°C.
  • Fólie, ze kterých jsou tabulky vyrobeny, lze používat v prostředích s teplotou pohybující se od -40°C do +100°C, jednorázově i +120°C.
  • Na fólii lze nesmazatelně psát lihovou tužkou CENTROPEN.

Plastové bezpečnostní tabulky

  • Montáž plastových bezpečnostních tabulek je možná na hladké, ale i porézní povrchy.
  • Tabulky lze připevnit šrouby a nýty, instalaci lze též provézt nalepením pomocí elastického tmelu (např. silikonu) nebo tmelu polyuretanového, případně též pomocí oboustraně lepících folií. Plastovým materiálem je tvrzený polystyren, k lepení tedy v žádném případě nepoužívejte Chemopren či jiná lepidla na podobné bázi!
  • V případě lepení musí být podkladový povrch opět důkladně zbavený prachu, mastnoty a jiných znečištění.