Fotoluminiscenční značky a únikové značení

Fotoluminiscenční značky, požární a únikové značení - TECHNOR Hradec Králové
Obsah:
·  Umístění fotoluminiscenčních značek
·  Materiály - technická data
·  Návod pro montáž a lepení
 
 
 
 
E-SHOP    

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, v §2, odst. 4. praví: "Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky elektrické energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu." Tento stav hrozí zejména při požárech budov, kdy v závislosti na intenzitě požáru, mohou být ohroženy i lidské životy. Splnění požadavku předpisu lze dosáhnout jednak dodatečnou montáží nouzového osvětlení se záložním zdrojem elektrické energie nebo instalováním bezpečnostního značení vyrobeného z fotoluminiscenčního materiálu. Použití fotoluminiscenčního značení je zcela jistě tou levnější variantou.

Vyrábíme a dodáváme fotoluminiscenční (samosvítivé) bezpečnostní tabulky, značky a značení, kterými lze požadavek Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. plně uspokojit. Fotoluminiscenční tabulky a značky jsou v tomto požadavku plnohodnotnou alternativou k osvětlení z náhradních zdrojů a kombinací jednotlivých značek s fotoluminiscenčním značením únikových cest lze vytvořit souvislý naváděcí systém umožňující bezpečnou evakuaci osob v co nejkratší době. Svou jasnou viditelností se toto značení stává rozhodujícím činitelem úspěšné evakuace, která musí proběhnout v prvních max. 30 minutách požáru nebo jiné krizové situace. (Pozor však na předpisy pro nové nebo rekolaudované stavby, kde mohou být požadavky na osvětlení z náhradních zdrojů odlišné.)

Předpoklad úspěšnosti fotoluminiscenčního značení v krizové situaci je dán viditelností každé jednotlivé fotoluminisceční tabulky. Tato viditelnost je určena dobou dosvitu a intenzitou jasu, která je pro různé materiály rozdílná. Doba dosvitu je hodnota důležitá pro určení doby funkčnosti únikového systému. Hodnoty jasu (obvykle po 10 a 60 minutách) nám pak určují, jak dobře bude tento systém viditelný po uplynutí dané doby. K výrobě únikových a požárních značek používáme fotoluminiscenční materiál několikanásobně překračující požadavky svítivosti předepsané normou DIN 67510 používané v zemích EU.

Fotoluminiscenční tabulky a značky vyrábíme a dodáváme v provedení samolepící fólie nebo plast. Zda instalovat samolepící či plastové značky je určeno hlavně charakterem místa, kde má být tabulka instalována. Samolepící fotoluminiscenční značku použijeme v případě umístění na hladkém povrchu (kov, sklo, apod.), plastovou v případě montáže na porézní podklad (omítku, zdivo).

Umístění fotoluminiscenčních značek

 

Umístění fotoluminiscenčních tabulek, únikových a požárních značek musí být zvoleno tak, aby osoba nacházející se v ohroženém prostoru, bezpečně, nejkratší cestou a co nejrychleji mohla tento prostor opustit. Při rozmisťování únikových fotoluminiscenčních tabulek a značek je nutné zvážit uspořádání prostor s ohledem na světelně-technické podmínky tohoto prostoru a na počet osob, které bude nutno v případě požáru evakuovat.

Únikové fotoluminiscenční tabulky a značení a požární fotoluminiscenční (samosvítivé) značení má být viditelné i za nízkých světelných podmínek a umožnit tak, aby i při zakouření prostor bylo označení viditelné jak pro ohrožené unikající osoby, tak i pro zasahující jednotky. Tomuto požadavku dokonale vyhovuje rozmístění podlahového značení. Podlahové fotoluminiscenční značení je vyrobeno z vysoce odolné hliníkové samolepící desky opatřené vrstvou odolnou proti ošlapu s protiskluzovou úpravou.

Fotoluminiscenční materiál - technická data

 

Kvalitu fotoluminiscenčního (samosvítivého) materiálu určuje jeho svítivost a dosvit. Tyto hodnoty se zjišťují laboratorním měřením za přesně stanovených podmínek. Protože v ČR neexistuje žádný předpis, který stanovoval minimální potřebné hodnoty svítivosti a dosvitu, používá se k tomuto účelu německá norma DIN 67510.

 

Hodnoty svítivosti a dosvitu fotoluminiscenčního materiálu FG600 | Technický list dovozce

Svítivost po 10-ti minutách po 60-ti minutách
Hodnoty měřené 400 mcd/m2 50 mdc/m2
Požadované hodnoty (dle DIN 67510) 20 mcd/m2 2,8 mcd/m2

Dosvit se pohybuje v řádu desítek hodin. Vzhledem k velmi vysokým hodnotám svítivosti (80-ti násobek normovaného minima) není měřen, ale lze jej v porovnání s méně svítivými materiály informativně odhadnout přibližně na 5400 minut (svítivost 0,2 mcd/m2).

 

Další technické parametry | Technický list dovozce

Materiál Luminiscenční potahovaná PVC fólie samolepící
Povrchová úprava Transparentní PVC potažená
Lepidlo Akrylátové
Lepivost 23N / 25mm
Aplikační teplota minimum +5°C
Podkladový papír Silikonový 165g/m2
Síla papíru 0,20 mm
Síla fólie 0,25 mm s lepidlem
Celková síla 0,45 mm
Životnost venkovní použití 7 let, vnitřní použití 20 let
Teplotní odolnost do 100°C

Návod pro montáž a lepení fotoluminiscenčních tabulek a značek

 

Samolepící fotoluminiscenční tabulky

  • Ze samolepící bezpečnostní tabulky nejdříve oddělíme podkladový papír a postupným tlakem (nejlépe gumovým válečkem nebo stěrkou) fólii přitiskneme k podkladu.
  • U větších formátů (A5, A4, A3 a větších) je pro lepší nalepení tabulky výhodné nejdříve fólii po sejmutí podkladového papíru navlhčit vodou s nepatrným obsahem jaru, tím se dočasně sníží lepivost a tabulkou lze po podkladovém materiálu pohybovat. Dočasně snížená lepivost nám též umožní vytlačit z podfólie případné vzduchové bubliny.
  • Doporučené materiály použitelné jakopodkladové plochy pro nalepení bezpečnostních tabulek jsou všechny materiály (sklo, dřevo, kov, umělé hmoty apod.) s vyjímkou zdiva, betonu nebo porézních hmot.
  • Podkladový povrch musí být důkladně zbavený nečistot jako je prach, mastnoty, nebo jiné znečištění, které by mohlo mít vliv na lepivost. Čerstvě lakované povrchy by měly být ponechány minimálně 3 měsíce bez polepení z důvodu dozrání laku.
  • Lepení je nutné provádět při teplotách vyšších než +4°C.
  • Fólie, ze kterých jsou tabulky vyrobeny, lze používat v prostředích s teplotou pohybující se od -40°C do +100°C, jednorázově i +120°C.
  • Na fólii lze nesmazatelně psát lihovou tužkou CENTROPEN.

Plastové fotoluminiscenční tabulky

  • Montáž plastových bezpečnostních tabulek je možná na hladké, ale i porézní povrchy.
  • Tabulky lze připevnit šrouby a nýty, instalaci lze též provézt nalepením pomocí elastického tmelu (např. silikonu) nebo tmelu polyuretanového, případně též pomocí oboustraně lepících folií. Plastovým materiálem je tvrzený polystyren, k lepení tedy v žádném případě nepoužívejte Chemopren či jiná lepidla na podobné bázi!
  • V případě lepení musí být podkladový povrch opět důkladně zbavený prachu, mastnoty a jiných znečištění.